trepkovitka šafránová – Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. Inocybaceae NP Podyjí, v teplejší dubohabřině na bazické půdě na silně zetlelém kmenu listnáče, 10. 8. 2019

Velmi vzácná saprotrofní houba osidlující mrtvé, většinou už dosti rozložené dřevo listnáčů, zejména kmeny, pařezy a silnější větve jilmů, jasanů, habrů, ale i dubů nebo vrb. Lze se s ní setkat typicky v nižších polohách na jihovýchodě našeho území okolo toku Moravy a Dyje, dříve byla známa hlavně z lužních lesů a podobných biotopů, v posledních několika letech se však šíří i do jiných stanovišť, např. do bučin nebo dubohabřin. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlá.