tlustěnka kafrová – Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk Lachnocladiaceae NP Podyjí, tlející kmen habru ve smíšeném listnatém lese na vápnitém podkladu, 15. 6. 2018

Roztroušeně, snad i hojně se vyskytující saprotrofní houba, která vytváří rozlité, někdy dosti rozsáhlé povlaky na dřevě nejrůznějších listnáčů. Často osídluje spodní stranu padlých kmenů a silnějších větví, proto bývá zřídka zaznamenávána. Velmi nápadná je však výrazným naftalínovým pachem. Plodnice vytváří celoročně, především na jaře a na podzim, na vlhčích stanovištích, např. v luzích a aluviálních, ale i suťových lesích, dubohabřinách i bučinách. Nejedlá.

Zdroj:
BUJAKIEWICZ A. (2002): On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. – Czech Mycology, 54: 101-104.