smrž tlustonohý – Morchella crassipes (Vent.) Pers. Morchellaceae NP Podyjí, ruderální stanoviště pod jasany a javory, 17. 5. 2017

Druh se spornou taxonomií, některými mykology ztotožňován se smržem obecným. Nacházen bývá na teplejších zastíněných stanovištích v listnatých lesích, luzích i sadech. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh, o němž jsou nedostatečné údaje). Jedlý, ale nesbírá se.