ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. Sarcoscyphaceae NP Podyjí, v aluviu potoka na tlející větvi listnáče, 15. 2. 2020

Velmi nápadný saprotrofní druh vyrůstající na spadaných tlejících větvích listnáčů, např. vrb, akátů, olší a jiných dřevin, často podél cest, na synantropních či ruderálních stanovištích a v listnatých nebo smíšených lesích. Dává přednost nižším polohám. Plodnice se objevují velmi brzy na jaře, často ještě současně se sněhovou pokrývkou. Od jiných zástupců rodu se spolehlivě odliší pouze mikroskopicky - od vzácného ohnivce šarlatového (Sarcoscypha coccinea) se liší výrazně zkroucenými chloupky na vnější straně plodnice a často zploštělými póly výtrusů, okolo nichž je patrný plášť v podobě polárních “čepiček”, od rovněž vzácného ohnivce jurského (Sarcoscypha jurana), který roste pouze na tlejícím dřevě lípy, se liší přítomností většího množství drobných tukových kapek uvnitř výtrusů. Nejedlý.