ouško citronové – Otidea concinna (Pers.) Sacc. Pyronemataceae NP Podyjí, holá půda pod javorem a habrem na okraji teplé dubohabřiny na sprašovém podkladu, 29. 8. 2021

Druh v Evropě vzácnější, byť široce rozšířený, který roste na vápnitých, humózních půdách pod duby, lískou, bukem a jinými listnáči, udávají se nálezy také pod jedlí či douglaskou. Diagnostický druh teplých dubohabřin. Je uvedeno v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a ve vyhlášce č. 395/92 Sb. jako silně ohrožený druh. Nejedlé.