kukmák maličký – Volvariella pusilla (Pers.) Singer Pluteaceae Bojanovice, Znojemsko, intravilán, v trávníku na obdělávané zahradě, 17. 9. 2019

Drobnější druh vyrůstající v trávě a mechu na loukách, zahradách či v parcích a podobných světlejších stanovištích synantropní či ruderální povahy, fruktifikuje v létě a na podzim. Roztroušeně se vyskytující až vzácný, většina nálezů pochází z jižní a střední Moravy. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlý.