kukmák dřevní – Volvariella caesiotincta P. D. Orton Pluteaceae NP Podyjí, zetlelý padlý kmen listnáče (lípy?) v teplém smíšeném lese na vápnitém podloží, 30. 6. 2018

Roztroušeně až vzácně se vyskytující saprotrof rostoucí na tlejícím dřevě a dřevních zbytcích listnáčů, zejména buku, habru, dubu, břízy, lípy, vzácně i smrku, může vyrůst i na pilinách. Bývá nacházen v dubohabřinách, bučinách, ale i na ruderálních či synantropních stanovištích. Dává přednost nižším polohám, v ČR je znám zejména ze středních a jižních Čech a severní i jižní Moravy. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh) a ve vyhlášce č. 395/92 Sb. jako silně ohrožený druh. Nejedlý.