kornice – Sclerencoelia aff. S. fascicularis (Alb. & Schwein.) Pärtel & Baral Sclerotiniaceae NP Podyjí, stojící mrtvý kmen křovité vrby ve smíšeném porostu na mírně ruderalizovaném stanovišti v pokročilejší fázi sukcese, 30. 12. 2017

Kornice, která je pravděpodobně vázána na mrtvé dřevo vrb, nalézána bývá na okorněných stojících kmenech či připojených větvích. Její identita dosud není plně objasněna – molekulárními analýzami byla zjištěna podobnost s kornicí svazčitou, autoři však počítají s analýzou dalších genetických markerů. Z ČR dosud, krom těchto nálezů z Podyjí, není známa, ze Slovenska existují prozatím nepublikované sběry. Nejedlá.